Pich S. McLynch's Blog

Sharing Knowledge about Economics, Financial Market, Logistics, etc.

Capital Budgeting

วันนี้เอาความรู้มาลงบ้าง ซึ่งอันนี้เป็นการบ้านวิชา Finance เรื่อง Capital Budgeting ครับ ลงไว้สำหรับผู้ที่สนใจหรือกำลังศึกษาในด้านนี้อยู่ หรือถ้าเพื่อนๆจะเอาไปใช้ส่งงานก็ไม่ว่ากันคับ งั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลย

Capital Budgeting คืออะไร มีขั้นตอนหลักๆ อย่างไรบ้าง
คือกระบวนการตัดสินใจ ที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินโครงการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ และเป็นงานสำคัญของผู้จัดการด้านการเงินของกิจการ โดยมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
1. กำหนดขนาดของเงินลงทุน และคัดเลือกโครงการที่จะลงทุน
2. ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายของแต่ละโครงการ
3. ประเมินค่าโครงการลงทุน
4. เลือกโครงการที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด
5. ติดตามประเมินคุณค่าโครงการลงทุน

สำหรับประเภทของโครงการที่จะทำการวิเคราะห์เราสามารถแยกประเภทของโครงการได้เป็น 7 ประเภท ดังนี้
1. Replacement: maintenance of business มีประเด็นในการตัดสินใจ 2 เรื่อง
a) ควรจะดำเนินกิจกรรมนี้ต่อไปหรือไม่
b) กิจการควรใช้กระบวนการในการผลิตเดิมหรือไม่
ถ้าคำตอบคือ “ใช่” ก็สามารถตัดสินใจบำรุงรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ได้เลย โดยที่ไม่ต้องประเมินโครงการละเอียดมากนัก

2. Replacement: cost reduction ต้องตัดสินใจเลือกใช้ Input ให้เหมาะสม เช่น แรงงาน เครื่องจักร วัตถุดิบ ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์มากพอสมควร

3. Expansion of existing products or markets การตัดสินใจค้อนข้างยุ่งยากซับซ้อน เพราะจะต้องมีการประมาณการ อัตราการเติบโตของอุปสงค์ ต้องนั้นจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะเป็นผู้ตัดสินใจ

4. Expansion into new products or markets โครงการประเภทนี้ต้องมีการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เพราะจะทำให้ลักษะของธุรกิจเปลี่ยนไป และโครงการนี้ต้องใช้เงินจำนวนมากและมีความล่าช้าของผลตอบแทนกว่าที่จะคุ้มทุน ต้องใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และจะต้องตัดสินใจโดยกรรมการผู้จัดการเพราะโครงการจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของกิจการ

5. Safety and/or environmental projects เป็นค่าใช้จ่ายที่กิจการจะต้องทำตามข้อกำหนดของรัฐบาล ข้อตกลงของลูกจ้าง หรือ Insurance policy terms ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น Mandatory investments และเป็นโครงการที่ไม่ได้สร้างรายได้ให้แก่กิจการ

6. Research and development กระแสเงินสดที่คาดการณ์จาก R&D นั้น มักจะไม่แน่นอน เป็นปัญหาในการประเมินโครงการด้วยวิธี DCF

7. Long-term contracts กิจการมักจะทำข้อตกลงระยะยาวที่จะจัดหาสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งรายได้และต้นทุนจะเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ แต่กิจการจะต้องประเมินโครงการด้วยวิธี DCF ก่อนที่จะเซ็นตกลงในสัญญา

มาดูต้นทุนแต่ละชนิดกัน
Sunk Cost
คือเงินที่ได้เคยจ่ายไปแล้ว และไม่สามารถเอากลับคืนมาใหม่ได้ ซึ่งเราจะไม่นำเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในโครงการ

Opportunity Cost
เป็นกระเสเงินสดที่มากที่สุดที่สินทรัพย์ของกิจการสามารถสร้างได้ถ้าหากไม่ได้ถูกนำมาใช้ในโครงการ

Externalities และ Cannibalization
Externalities เป็นผลกระทบภายนอกที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการลงทุนในโครงการ ซึ่งมีทั้งผลกระทบภายนอกที่เป็นบวก และผลกระทบภายนอกที่เป็นลบ
Cannibalization การที่โครงการใหม่จะไปแย่งส่วนแบ่งของโครงการเดิม เช่น การออกสินค้าชนิดใหม่ ทำให้ลูกค้าเลิกซื้อสินค้าและมาซื้อสินค้าใหม่ ทำให้ยอดขายของสินค้าเก่าลดลง

วิธีการในการตัดสินใจลงทุน (ให้ตั้งโจทย์ขึ้นมาหนึ่งโครงการ แล้วแสดงตัวอย่างวิธีการตัดสินใจลงทุน ตามวิธีข้างล่างนี้)
โครงการ S และ โครงการ L ใช้เงินลงทุนเท่ากัน อายุโครงการ 4 ปี มีกระแสเงินสดสุทธิ(หลังภาษี) ดังนี้
ปี             โครงการ S   โครงการ L
0              – 1,000     – 1,000
1                    500            100
2                    400            300
3                    300            400
4                    100            600

การประเมินมูลค่าด้วยวิธีต่างๆ

o Payback Period
ระยะเวลาคืนทุน
= จำนวนปีก่อนคืนทุน + (กระแสเงินสดส่วนที่เหลือ / กระแสเงินสดทั้งปี)
โครงการ S คืนทุน = 2 + ( 100 / 300 )
= 2.33 ปี = 2 ปี 4 เดือน
โครงการ L คืนทุน = 3.33 ปี = 3 ปี 4 เดือน
กรณีที่เลือกได้โครงการเดียวจะเลือกโครงการที่คืนทุนได้เร็วกว่า คือ โครงการ S
กรณีเลือกได้ทุกโครงการ: (เงินทุนไม่จำกัด) เลือกโครงการที่ระยะเวลาคืนทุนน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น กำหนดระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 3 ปี จะเลือกโครงการ S ปฏิเสธ L

o Discounted Payback Period

โดยที่กำหนด WACC หรือ Discount rate =10%
โครงการ S
กระแสเงินสดสุทธิ – 1,000_500_400_300_100
PV ของ NCF – 1,000_454.55_330.58_225.39_68.30
ระยะเวลาคืนทุน 2 + ( 214 / 225 ) = 2. 95 ปี
โครงการ L
กระแสเงินสดสุทธิ – 1,000_100_300_400_600
PV ของ NCF – 1,000_90.91_247.93_300.52_409.81
ระยะเวลาคืนทุน 3 + ( 360 / 410 ) = 3. 88 ปี
ดังนั้นเราจะเลือกโครงการ S เพราะคืนทุนได้เร็วกว่า

o Net Present Value (NPV) การประเมินโครงการวิธีนี้จะคิดมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายเปรียบเทียบกัน
NPV = PV กระแสเงินสดรับ – PV กระแสเงินสดจ่าย
NPVS = – 1,000 + 500*(0.91) + 400*(0.83) + 300*(0.75) + 100*(0.68)
= 78.82 บาท
NPVL = 49.18 บาท
โครงการ S มี NPV สูงกว่า ดังนั้นหากเลือกได้โครงการเดียว ควรเลือก โครงการ S

o Internal Rate of Return (IRR)
การประเมินโครงการวิธีนี้จะหาอัตราส่วนลด (Discount rate) ที่ทำให้ผลรวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตเท่ากับเงินลงทุนเริ่มแรก (คือ อัตราส่วนลดที่ NPV เท่ากับ 0)
IRRS = 14.5 %
IRRL = 11.8 %
จากการประเมิน เราจะเลือกโครงการที่ให้ IRR สูงกว่า WACC เช่น ถ้าหาก โจทย์กำหนด WACC มาที่ 12% เราจะเลือกลงทุนในเฉพาะโครงการ S เท่านั้น

o Profitability Index (PI)
PI = PV of future cash flows / Initial cost
PIS = [500*(0.91 ) + 400*(0.83) + 300*(0.75) + 100*(0.68)] / 1,000
= 1,078.82 / 1,000
= 1.07882
PIL = 1.04918
เราจะยอมรับโครงการที่มี PI > 1 ดังนั้นสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งสองโครงการ

การเลือกลงทุน กรณี Independent Project และ Mutually Exclusive
โครงการที่ทดแทนกันได้ (Mutually Exclusive Projects) จะตัดสินใจเลือกลงทุนเพียงโครงการเดียวที่คิดว่าดีที่สุด

อีกอันหนึ่งคือโครงการที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent Projects) จะตัดสินใจเลือกลงทุนได้ทุกโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

เนื้อหาคำตอบก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับ อาจมีปัญหาเรื่องการจัด column นิดหน่อย มันจัดลำบากนิดนึงอ่ะ ถ้าจะก้อบไปส่งก็เอาไปจัดซํกเล็กน้อยก็ถือเป็นอันใช้ได้ ฮ่าๆ ไว้คราวหน้ามีไรจะมาลงไว้ให้อีกนะคร้าบ

Advertisements

4 Comments»

  jinniez wrote @

Thank you very much นะคะคุณพี่TA

Like

  soonsap wrote @

ไม่เปนรายค้าบบ

Like

  panern wrote @

ทีเอรุ่นหลังๆ ขยันจังครับ

Like

  soonsap wrote @

พี่เนิน หวัดดีครับ
หลังๆงานเยอะมาก ไม่ค่อยได้อัพงานใหม่ๆเลย

Like


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: