Pich S. McLynch's Blog

Sharing Knowledge about Economics, Financial Market, Logistics, etc.

ESOP: Employee Stock Ownership Plan

ข้อแรกครับเพื่อนๆ ESOP คืออะไร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง พร้อมทั้งตัวอย่างบริษัทที่มี ESOP (สรุปกันเอาเองเลยครับ ผมเขียนไม่ทันแล้วเยอะมาก พวกเงื่อนไข ไม่ต้องลงรายละเอียดเท่าไรนะ ตัดๆไปได้เลย แนะนำให้เอาตาม File ที่เพื่อนๆ Fw. กัน เป็น Chart ดูง่ายกว่าครับ)

ESOP อ่านว่า อี-สบ ครับ

ESOP เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับผู้บริหารและหรือกรรมการของบริษัท เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส   เป็นเครื่องมือที่ใช้เพิ่มแรงจูงใจในการทำงานให้พนักงานซึ่งไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยการทำให้ผลตอบแทนส่วนหนึ่งของพวกเขามีส่วนสัมพันธ์กับราคาหุ้นของบริษัทด้วย กล่าวคือ หากราคาหุ้นเพิ่มขึ้น พวกเขาสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ที่ราคาเดิม ทำให้พวกเขาได้กำไร ดังนั้นพนักงานที่ได้รับ ESOP ย่อมตระหนักถึงราคาหุ้นของบริษัทมากกว่าพนักงานที่ได้รับแต่เงินเดือนอย่างเดียว

เกณฑ์ ESOP จะมีข้อกำหนดเพื่อสร้างกลไกในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะโครงการที่ให้สิทธิแก่กรรมการและพนักงานซื้อหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาดจำนวนมาก หรือโครงการที่มีการจัดสรรหุ้นแบบกระจุกตัวในกรรมการหรือพนักงานบางราย โดยกำหนดข้อมูลขั้นต่ำที่ต้องเปิดเผย หรือ กำหนดให้การจัดสรรหุ้นแบบกระจุกตัวต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล และต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทใช้ ESOP ไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

เกณฑ์อนุญาต จะต้องเตรียมเอกสารและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน พร้อมเงินค่าธรรมเนียมคำขอเป็นเงิน 50,000 บาท

1.หนังสือเชิญประชุม ต้องส่งถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม และมีข้อมูลอย่างน้อยในเรื่อง

วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขาย ESOP

รายละเอียดหลักทรัพย์

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเสนอขาย

รายชื่อกรรมการทุกรายที่ได้รับ ESOP และรายชื่อพนักงานเฉพาะรายที่ได้ >5% ของ ESOP ที่เสนอขาย ในครั้งนี้

จำนวนหลักทรัพย์ ESOP ที่กรรมการและพนักงานตามรายชื่อข้างต้นแต่ละรายได้รับ

ผลกระทบเรื่อง price dilution และ control dilution

สิทธิคัดค้านของผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งระบุกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ

2. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มติไม่น้อยกว่า 3/4 และไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านเกิน 10%

3. ราคาและเงื่อนไขที่ให้แก่กรรมการต้องไม่ดีไปกว่าให้พนักงาน

4. อายุโครงการ และอายุหลักทรัพย์แปลงสภาพ ต้องไม่เกิน 5 ปี

5. การขายต่อเนื่องเป็นโครงการ ทำได้เฉพาะ หุ้น เท่านั้น (ไม่ให้ขายหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อเนื่องเป็นโครงการ)

6. มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์อนุญาตหุ้น PO

เกณฑ์เพิ่มเติม

กรณีจำนวน ESOP ในช่วง 5 ปี เกิน 5% ของทุนชำระแล้ว และราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาด

1. หนังสือเชิญประชุม เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับ

เหตุผลหรือที่มาของการกำหนดจำนวนและราคา

ความจำเป็นของการขาย ESOP ต่อการดำรงอยู่ของบริษัท

2. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มติไม่น้อยกว่า 3/4 และไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านเกิน 5%

กรณีจัดสรรแบบกระจุกตัว : ให้รายใดรายหนึ่ง >5% ของ ESOP ที่เสนอขาย

1. การพิจารณาจัดสรร ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และไม่มีกรรมการรายใดในคณะกรรมการดังกล่าวได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ ESOP ตั้งแต่ 5%

2. หนังสือเชิญประชุม เพิ่มเติมข้อมูลในเรื่อง

ผลประโยชน์ที่แต่ละรายจะได้รับเป็นตัวเงิน (คำนวณจากผลต่างของราคาเสนอขายและราคาตลาด)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในเรื่องเหตุผลและความจำเป็น

จำนวนครั้งที่กรรมการเข้าและขาดประชุมในปีที่ผ่านมา (เฉพาะกรรมการที่ได้รับจัดสรร)

จำนวนและลักษณะผลตอบแทนของปีล่าสุดที่ได้รับ (กรณีราคาขายหุ้นหรือราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาตลาด)

3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ต้องขออนุมัติเป็นรายบุคคล

ได้มติไม่น้อยกว่า 3/4 และไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านเกิน 5%

* ข้อยกเว้น  กรณีเสนอขายตามแผนฟื้นฟูกิจการตาม พรบ.ล้มละลาย ซึ่งศาลให้ความเห็นชอบแล้วได้รับยกเว้นเกณฑ์เรื่อง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุม จำนวนและราคาเสนอขาย อายุโครงการ อายุหลักทรัพย์

ระยะเวลาอนุญาต

กรณีเสนอขายหุ้น ครั้งเดียว ต้องขายให้เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่ได้รับอนุญาต

กรณีเสนอขายหุ้น ต่อเนื่องเป็นโครงการ ให้เสนอขายครั้งแรกภายใน 1 ปีนับแต่ได้รับอนุญาตและเสนอขายทั้งหมดภายในอายุโครงการ ซึ่งอายุโครงการต้องไม่เกิน 5 ปี

กรณีเสนอขายหุ้นเพื่อรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ ให้เสนอขายให้เสร็จภายในอายุของหลักทรัพย์แปลงสภาพนั้น ซึ่งอายุหลักทรัพย์แปลงสภาพต้องไม่เกิน 5 ปี

ตัวอย่างบริษัทที่ออก ESOP

บมจ. ทีอารซี คอนสตรัคชั่น (TRC)

แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 มีมติอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP จำนวน 7,700,000 หน่วย

บริษัท ฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2551 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขราคาใช้สิทธิ จำนวนที่จัดสรรให้กรรมการและเงื่อนไขการเสนอขาย

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย  เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ TRC ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ อายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 31 กรกฎาคม 2552 วันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 30 กรกฎาคม 2555

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 7,700,000 หุ้น อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 2.01 บาทต่อหุ้น

บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป (TOG)

แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 34(2/2552) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 มีมติอนุมัติกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ตามโครงการ Employee Stock Option Program (ESOP-W) จำนวน 6,250,000 หน่วย เป็นวันที่ 8 เมษายน 2552

2 Comments»

  Sopon wrote @

In case company offered early retirement.

Can we eligible for the balace share?

Thank you.

Like

  soonsap wrote @

ขอโทษด้วยครับที่ตอบช้า
มีสิทธิ์ได้รับนะครับ ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทนั้นๆ เดวนี้บางบริษัทมี EJIP (Employee Joint Investment Program) เป็นโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน เป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนที่เตรียมพร้อมสำหรับการเกษียณอีกทางนึงครับ

Like


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: