Pich S. McLynch's Blog

Sharing Knowledge about Economics, Financial Market, Logistics, etc.

กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ พลังเล็กๆ เพื่อสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่

วันนี้ขอนำบทความที่เขียนลงหนังสือพิมพ์มาแชร์กันครับ แต่คิดว่าอาจจะมาโพสท์ช้าไป เพราะว่ากองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ เปิดให้จองวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว และกำลังจะเต็ม เพราะเปิดให้จองแค่ 500 ล้านบาทเท่านั้น

บทความนี้และก่อนหน้านี้ต้องขอบคุณพี่เสก หัวหน้าผมที่เป็น editor ให้ครับ

ห้องความรู้บัวหลวง นสพ.โพสต์ทูเดย์
14 พ.ย. 55
พิชญา ซุ่นทรัพย์

กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ

 

พลังเล็กๆ เพื่อสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ RMF จัดเป็นกองทุนที่สนับสนุนให้คนเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณที่มีอิสระในการเลือกนโยบายการลงทุนมากที่สุดเพราะเป็นการตัดสินใจของผู้ลงทุนเอง ขณะที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุน กบข. ที่ยังมีการกำหนดให้เลือกโดยคณะกรรมการกองทุนอยู่ แม้จะมีอิสระมากขึ้นจากระบบ Employee Choice ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่ก็มีเพียงบางบริษัทเท่านั้นที่ให้พนักงานได้เลือกเอง
กองทุน RMF จึงมีนโยบายหลากหลายเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนคัดสรร จัดสัดส่วน และบริหารการลงทุนได้ด้วยตนเอง ให้เหมาะสมกับช่วงอายุ ความเสี่ยงและเป้าหมาย

กองทุน RMF ของกองทุนบัวหลวง เดิมมี 7 กองทุนมีตั้งแต่กองทุนหุ้นทั่วไป กองทุนหุ้นที่เน้นหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนผสมที่เน้นหุ้น เน้นตราสารหนี้ กองทุนตราสารหนี้ กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนทองคำ และมีเพิ่มใหม่อีก 1 กองทุน เป็นกองทุนหุ้นเฉพาะกลุ่ม เป็นทางเลือกกับผู้ลงทุนนั่นคือ กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-SM-RMF)

กองทุน B-SM-RMF มีนโยบายเน้นลงทุนในบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นหลัก โดยจะลงทุนในหุ้นของบริษัทกลุ่มดังกล่าวเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า80% ของมูลค่าสุทธิ เหตุผลที่เลือกลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลาง เพราะกองทุนบัวหลวงมองว่าหุ้น่ขนาดเล็กและขนาดกลาง ส่วนหนึ่งถูกมองข้าม ทำให้ราคาตลาดปัจจุบันยังห่างจากราคาที่เหมาะสมอยู่ นอกจากนี้การเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเวลาอันใกล้นี้ ยิ่งเปิดโอกาสให้บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่เดิมทำธุรกิจแต่เฉพาะในประเทศไทยซึ่งมีประชากร 65 ล้านคน สามารถขยายธุรกิจออกไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีประชากรรวมกันมากกว่า 600 ล้านคนได้ บวกกับความได้เปรียบทั้งด้านความสามารถของแรงงาน มาตรฐานสินค้าไทยอันเป็นที่ยอมรับในอินโดจีน ผนวกกับข้อได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ ทำให้โอกาสเติบโตของบริษัทเหล่านี้ยังมีอีกมาก

หุ้นขนาดเล็กและขนาดกลางที่ B-SM-RMFจะพิจารณาลงทุนนั้น จะต้องเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ณ วันที่ลงทุน มีฐานะมั่นคง มีศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตดี และทีมจัดการกองทุนเห็นว่ามีมูลค่าต่ำกว่าราคาที่เหมาะสม และที่สำคัญคือต้องผ่านเกณฑ์เรื่องการกำกับกิจการที่ดีด้วยเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่นักลงทุนว่าบริษัทที่ลงทุนแม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็เป็นบริษัทที่ไว้ใจได้เพราะมีผู้บริหารที่ดี มีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นเรื่องที่บลจ.บัวหลวงให้ความสำคัญมาโดยตลอด

การลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลางในระยะยาวยังมีข้อดีคือ ราคาของหุ้นกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะไม่อ้างอิงปัจจัยต่างๆ ภายนอกมากนัก แต่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานของตัวหุ้นเป็นหลัก และเมื่อมีการปรับพอร์ตของนักลงทุนต่างชาติราคาของหุ้นมักจะไม่ถูกกระทบรุนแรงเพราะนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้มักเป็นนักลงทุนในประเทศเป็นส่วนใหญ่

แต่ขึ้นชื่อว่าเป็นกองทุนหุ้น ดังนั้นสิ่งที่ตามมาด้วยแน่นอนคือความเสี่ยง ทั้งราคาที่อาจจะผันผวนกว่าหุ้นขนาดใหญ่ และสภาพคล่องของหุ้นที่ซื้อขายในตลาดก็ย่อมน้อยกว่าหุ้นขนาดใหญ่ ดังนั้นนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุน B-SM-RMF ควรพิจารณาด้วยว่าสามารถยอมรับผลขาดทุนที่อาจเกิดจากความผันผวนในระยะสั้นได้หรือไม่ และสามารถถือกองทุนเป็นระยะเวลาหลายๆปีได้หรือไม่ หรือถ้าเป็นไปได้ควรถือลงทุนอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป รวมถึงพิจารณาเรื่องการเปิดให้ขายคืนที่กำหนดไว้เพียง 5วันทำการสุดท้ายของเดือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินลงทุนของทีมจัดการกองทุน และในระยะแรกยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยนการลงทุนทั้งสับเปลี่ยนภายในกองทุนบัวหลวง และสับเปลี่ยนข้าม บลจ.

อย่างไรก็ตามกองทุนบัวหลวง ได้จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม โดยส่วนที่กองทุนไม่ได้ลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลาง ผู้จัดการกองทุนก็อาจพิจารณาลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่บางส่วน รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่อง เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องโดยไม่เสียโอกาสการลงทุน

B-SM-RMF จึงเป็นทางเลือกใหม่เพื่อมาเติมเต็มผลตอบแทนการลงทุนที่ได้จากโอกาสเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางนอกเหนือไปจากการลงทุนในกองทุนหุ้นรูปแบบเดิมๆ เป็นการคัดพลังเล็กๆ สร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ให้กับพอร์ตกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของนักลงทุน โดยมีขนาดกองทุน 500 ล้านบาท เนื่องจากเรามองว่าเป็นขนาดที่เหมาะสม ในการคัดเลือกหุ้นที่มีคุณภาพ และมองถึงประโยชน์ต่อผู้ลงทุนเป็นหลัก

ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-SM-RMF) เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่12-16 พฤศจิกายน ราคาเสนอขายต่อหน่วยลงทุน และมูลค่าขั้นต่ำในการจองซื้อ 5,000 บาท สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8

Advertisements

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: